پادکست آرامش

پادکست آرامش header image 1
May 20, 2020  

سه: استرس و اختلالات اضطرابی

May 20, 2020

برنامه سوم پادکست آرامش به استرس یا اضطراب اختصاص دارد.

توانایی انسان در کنترل اضطراب محدود است و دلیل آن را باید در سیر تکاملی و ساختار مغز جستجو کرد.

بخش هایی از مغز که مسئول به وجود آوردن استرس هستند، قدرت تشخیص بزرگی یا کوچکی خطر را ندارند. در نتیجه واکنش اضطرابی که نسبت به یک اتفاق ساده مثل یک مصاحبه شغلی ایجاد می کنند، ممکن است مشابه و هم شدت با استرس ناشی از یک خطر واقعی، مثلا یک تصادف رانندگی باشد.

در بخش گفتگو با مهمان برنامه، با خانم دکتر ساره علوی راد، روانپزشک و روان درمانگر، درباره استرس و اختلالات اضطرابی گفتگو می کنیم.