پادکست آرامش

پادکست آرامش header image 1
May 6, 2020  

یک: سوگ - نحوه مواجهه با غم از دست دادن عزیزان

May 6, 2020

در ابتدای اپیزود اول پادکست آرامش، به معرفی این پادکست می پردازیم، در مورد نقش دانش در برخورد با مسائل مهم زندگی صحبت می کنیم و از تفاوتهای درد و رنج می گوییم.

سپس با مهمان برنامه، دکتر علی امیری، متخصص اعصاب و روان، گفتگویی کامل و جامع در مورد غم از دست دادن عزیزان (سوگ) و نحوه مواجهه با آن خواهیم داشت.